El Síndic aposta per suspendre l’autorització de nous projectes de renovables mentre no hi hagi una planificació general

El Síndic de Greuges, Rafael Rribó, ha proposat un debat monogràfic al Parlament de Catalunya per tarcat sobre el model d’implantació d’infraestructures d’energies renovables. Paral·lelament, s’ha mostrat partidari de suspendre la tramitació i l’autorització de nous projectes mentre no s’aprovi una planificació general. Proposa però possibles excepcions per instal·lacions que estiguin destinades a l’autoconsum o que s’ubiquin en cobertes d’edificacions existents i futures o en espais degradats per activitats o afectats per infraestructures existents. El Síndic proposa aquest debat o una comissió d’estudi i seguiment per “fixar les bases” del desplegament del model i determinar els límits i les condicions a què s’han de sotmetre els projectes de les empreses d’energies renovables.

El Síndic de Greuges va obrir una actuació d’ofici el 13 d’abril i en el marc d’aquesta s’ha adreçat a la Direcció General d’Energia per obtenir informació detallada sobre els projectes de parcs eòlics i fotovoltaics aprovat i en tràmit. També ha demanat a al Generalitat conèixer la seva vlaoració sobre la conveniencia d’elaborar i aporvar un pla territorial sectorial de les energies renovables o, si existeix, en quin momento es troba. Ribó ha afegit que aquesat planificació sobre les empreses d’energies renovables també podria incloure la previsió de mesures compensatòries pels territoris més afectats o de regular la restauració o reparació dels sòls afectats per infraestructures que esdevinguin obsoletes o en desús.