Els ajuntaments podran destinar part del superàvit de 2019 a finançar polítiques socials

El Reial Decret llei de mesures urgents extraordinàries aprovat pel Consell de Ministres per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, preveu que els ajuntaments puguin destinar fins a 300 milions del superàvit del 2019 a finançar despeses d’inversió en l’àrea de serveis socials i promoció social.

En concret, la mesura permet avançar l’ús del superàvit per a aquestes actuacions i també amplia l’àmbit de les inversions que siguin financerament sostenibles. S’hi inclouen ajudes per a famílies, autònoms i empreses amb un impacte econòmic que supera els 115.000 milions d’euros de recursos públics.

També es preveu una partida de 300 milions d’euros que servirà per a finançar un fons social extraordinari que es transferirà a les comunitats autònomes per a reforçar les seves polítiques socials i d’atenció a famílies, sobretot les que es troben en situació de més vulnerabilitat.

Igualment, s’inclouen mesures de flexibilitat en l’àmbit tributari. En aquest sentit, la norma atorga més marge de resposta al contribuent que disposarà d’un major termini per atendre requeriments i formular al·legacions.

La flexibiltzació afecta els procediments tributaris ja iniciats, distingint entre els tràmits ja oberts, amb un plaç que s’extendrà fins el 30 d’abril, i els que s’hagin d’obrir,on el període de resposta del contribuient s’extendrà fins el 20 de maig.

La mateixa ampliació dels terminis s’aplicarà en el pagament de deutes derivats d’una liquidació de l’administració, els terminis de pagament en període executiu i els pagaments derivats d’ajornaments i fraccionaments.