L’Ajuntament de Constantí aprova un pla de contingència per al retorn segur dels empleats públics a la feina

Aquest dijous 4 de juny s’ha aprovat el Pla de Contingència de l’Ajuntament de Constantí per al retorn segur dels empleats públics a la feina presencial. Aquest pla de contingència ha estat aprovat per unanimitat del Comité de Seguretat i Salut i de la Mesa General de Negociació, i preveu la incorporació paulatina dels diferents serveis municipals.

El Pla de contingència de l’Ajuntament de Constantí per a una tornada progressiva i segura a la feina presencial, segons les indicacions efectuades pel servei de prevenció de riscos de l’Ajuntament i de conformitat amb la normativa vigent, preveu la incorporació d’obligacions de comportament per part del personal, com ara l’obligació de preservar la separació física o la utilització d’equips de protecció individual, i preveu que se seguirà fomentant el teletreball en determinats serveis de forma preferent, sempre que sigui tècnicament i raonablement possible.

Igualment el Pla inclou el Protocol d’actuació davant de casos probables o confirmats de la COVID-19. El Pla serà d’aplicació en la nova etapa de desescalada, sens perjudici que, en funció dels diferents estadis de la pandèmia i de la intensitat de les mesures adoptades per les administracions competents, es vagi adequant progressivament.