La Generalitat convoca una línia d’ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’euros. La partida forma part de la línia específica d’ajudes de l’Estat al pagament del lloguer davant l’emergència de la COVID19, que ha dotat Catalunya d’una partida extraordinària de més de 14 milions d’euros que el Govern convoca i gestiona. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat avui la resolució per la qual s’estableixen les condicions d’accés a aquests ajuts, que es destinaran només  al lloguer de l’habitatge habitual.

Així, la subvenció s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat. Cal recordar que els microcrèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de finançament oberts per l’Estat també en el marc de les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus.

Ajuts finalistes per atendre necessitats temporals

L’ajut que obre la Generalitat a partir d’avui es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge. Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre. Així, l’ajut màxim per a una família de Barcelona seran 4.500 euros, per als sis mesos. En cas de compatibilitzar aquest ajut amb altres d’ordinaris, l’import total de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament.  

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Despeses iguals o superiors al 35% dels ingressos

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.